ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤,២៣៦នាក់ និងស្លាប់​២០នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុបចំនួន ៤,២៣៦ នាក់ ស្លាប់​ ២០ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង