សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរួម ស្តីពីការបញ្ចប់វិបត្តិអន្ទាក់ និងជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរួម ស្តីពីការបញ្ចប់វិបត្តិអន្ទាក់ និងជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ គឺត្រូវតែផ្តើមចេញពីសកម្មភាព នៃការចូលរួម របស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន និងការអនុវត្តច្បាប់ ឱ្យបានតឹងរឹងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង