ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,៨៩២នាក់ និងស្លាប់​២២នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីសរុបចំនួន ១,៨៩២ ​នាក់ និងស្លាប់​២២ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង