កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ (៤៦ថ្ងៃជាប់គ្នា) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសបៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនាថា កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីទៀតទេ (៤៦ថ្ងៃជាប់គ្នា)- ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ សរុប 136,262 នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ 133,206 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង