កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីទៀតទេ(៤៧ថ្ងៃជាប់គ្នា) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនាថា កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីទៀតទេ(៤៧ថ្ងៃជាប់គ្នា)- ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប 136,262 នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ 133,206 នាក់ និង អ្នកស្លាប់= 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង