រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការកំណត់ចំនួន គណៈអភិបាលរាជធានី- គណៈអភិបាលខេត្ត..

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការកំណត់ចំនួនគណៈអភិបាលរាជធានី- គណៈអភិបាលខេត្ត- គណៈអភិបាលក្រុង- គណៈអភិបាលស្រុក និងគណៈអភិបាលខណ្ឌ​ នៅទូទាំងប្រទេស ឆ្នាំ២០២២ ដូចខាងក្រោម ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង