ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,៣១៣នាក់ និងស្លាប់​១៦នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុប​ ចំនួន ២,៣១៣ នាក់ និងស្លាប់​១៦ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង