អត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺ​កូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​មាន ​៥៤៨,៩៣៥,៣៩៣​នាក់

បរទេស ៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានចុះផ្សាយថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២ បង្ហាញថា អត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺ​កូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក មានតួលេខ​សរុបចំនួន ៖

  • ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៤៨,៩៣៥,៣៩៣ នាក់
  • អ្នកជំងឺស្លាប់ ចំនួន ៦,៣៥០,៧៦៥ នាក់
  • ជាសះស្បើយ ចំនួន ៥២៣,៨៥០,៩៥៤ នាក់​ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង