ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,៣៥៤នាក់ និងស្លាប់​១៤នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថថ្មីសរុបចំនួន ២,៣៥៤ នាក់និងស្លាប់​១៤ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង