កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានជូនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ បង្ហាញថា កម្ពុជា បានបន្តរកឃើញមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០៣នាក់ – ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់គ្មាន ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង