កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៦នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ០6 នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ ០5នាក់)- ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន ។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,296 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,206 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង