ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,៩៩៥នាក់ និងស្លាប់​១៨នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន ១,៩៩៥ នាក់ និងស្លាប់​១៨ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង