កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ០៣នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ ០3 នាក់)- ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,301 នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ 133,206 នាក់ និង អ្នកស្លាប់= 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង