ថ្ងៃនេះ កម្ពុជា រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៧នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន 17 នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ 17 នាក់)- ជាសះស្បើយ គ្មាន និងស្លាប់ គ្មាន ។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,343 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,206 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង