តម្លៃប្រេងឥន្ទនៈ ចុះថ្លៃ៥៥០រៀល ទៅ៦០០រៀល ចាប់ពីថ្ងៃទី១១-២០ ខែកក្កដា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានជូនដំណឹងអំពីតម្លៃប្រេងឥន្ទនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី១១-២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។

– សម្រាប់ ប្រេងសាំង 5,250៛ (ចុះ 550៛) និងប្រេង ម៉ាស៊ូត 5,600៛ (ចុះ 600៛)៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង