កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១២នាក់- ជាសះស្បើយ២៣នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១២ នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ ១២នាក់)-  ជាសះស្បើយ ២៣ នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,374 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,244 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង