កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៦នាក់-ជាសះស្បើយ១៤នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន 16 នាក់ (ក្នុងសហគមន៍16នាក់)- ជាសះស្បើយ 14 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,390 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,258 នាក់ និងអ្នកស្លាប់= 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង