កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៧នាក់ – ជាសះស្បើយ៩នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន 17 នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ 17 នាក់)- ជាសះស្បើយ 09 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,407 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,267 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង