កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២២នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី 22 នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ 22 នាក់)- ជាសះស្បើយ 17 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,499 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,319 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង