ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,១២៥នាក់ និងស្លាប់​១៨នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន ២,១២៥ នាក់ និងស្លាប់​១៨ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង