ស្វែងយល់អំពី ជំងឺអុតស្វា​ ដែលឆ្លងរាតត្បាតដល់ ប្រទេសកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សូមស្វែងយល់អំពី ជំងឺអុតស្វា​ ដែលកំពុងឆ្លងរាតត្បាត ចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា។

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងលេខ​ ១១៥ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង