សេចក្តីណែនាំក្រើនរំលឹក វិធានការការពារជាមុន នៃការចម្លងជំងឺអុតស្វា​

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីណែនាំក្រើនរំលឹក វិធានការការពារជាមុន នៃការចម្លងជំងឺអុតស្វា​ (Monkeypox)៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង