សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ប្រធានអាស៊ាន ស្តីពីការប្រហារជីវិត សកម្មជនបក្សប្រឆាំង៤នាក់ នៅមីយ៉ាន់ម៉ា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ប្រធានអាស៊ាន ស្តីពីការប្រហារជីវិត សកម្មជនបក្សប្រឆាំង ៤នាក់ នៅមីយ៉ាន់ម៉ា នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង