កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២០នាក់- ជាសះស្បើយ១៤នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន 20 នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ 20 នាក់) – ជាសះស្បើយ 14 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,651 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,435 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង