ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក ៥៧៩,២៥៦,២១២នាក់

បរទេស ៖ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានបង្ហាញថា អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក​ សរុប​មានចំនួន៖

– ឆ្លងជំងឺកូឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន​​​​​​​​​​​​​ ៥៧៩,២៥៦,២១២ ​​នាក់ – អ្នកជំងឺស្លាប់ ចំនួន​​​​​ ​​​​ ​​ ៦,៤១៣,៧៧៦ ​​​​​​​​​​ នាក់ – ជាសះស្បើយ​​​​​ ចំនួន​​​​​​​​​ ​​៥៤៩,២៩៩,៥៧៣ ​នាក់។

ចំនួននេះ គិតព្រឹក​ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង