ញត្តិគាំទ្ររបស់គណៈកម្មាធិការ សាខាគណបក្ស ភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍ជលយាន ខេត្តព្រះសីហនុ ចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ ញត្តិគាំទ្រ របស់គណៈកម្មាធិការ សាខាគណបក្ស ភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍ជលយាន ខេត្តព្រះសីហនុ ចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង