តម្លៃប្រេងឥន្ទនៈតាមស្ថានីយ៍នានា ពីថ្ងៃទី១ ដល់ទី១០ ខែសីហា ធ្លាក់ចុះមកត្រឹម..

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញតារាង នៃតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទនៈ នៅតាមស្ថានីយ៍នានា ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២  មានការប្រែប្រួល ដូចខាងក្រោម៖
សាំងធម្មតា ពី ៤៨០០រៀល ក្នុង១លីត្រ ចុះមកនៅត្រឹម ៤៧៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ។ ចំណែក ប្រេងម៉ាស៊ូត ពី ៥៣០០រៀល ក្នុង១លីត្រ ចុះមកនៅត្រឹម ៥១៥០រផល ក្នុង១លីត្រ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង