ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥-១៩ ខែសីហា កម្ពុជា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង ពីតិចទៅបង្គួរនិងច្រើន..

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង បញ្ជាក់ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ ក្នុងសភាពជាលក្ខណៈ នៅតាមតំបន់ដាច់ដោយឡែក ស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរ និងច្រើនដោយអន្លើ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង