រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យកំណត់ថ្ងៃឈប់សម្រាកការងារ របស់មន្ត្រីរាជការ និយោជក កម្មករ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងារ របស់មន្ត្រីរាជការ និយោជក កម្មករ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង