ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពី ខ្សោយទៅមធ្យម

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ថា នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពី ខ្សោយទៅមធ្យម..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង