ស្ថានភាពប្រទេសជាប់របងកម្ពុជា ដែលបន្តឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា..

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ស្ថានភាពអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ របស់បណ្តាប្រទេសភូមិផងជាប់របងជាមួយប្រទេដកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ រួមមាន៖

– ប្រទេសវៀតណាម មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន 242 នាក់
– ប្រទេសថៃ ចំនួន 823 នាក់

– ប្រទេសឡាវ ចំនួន 02 នាក់

– ប្រទេសកម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងទេ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង