រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អនុញ្ញាតឱ្យចរាចរក្រដាសប្រាក់ ២០០០រៀល និង ២០០រៀល គំរូថ្មីជាផ្លូវការ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ​

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អនុញ្ញាតឱ្យចរាចរក្រដាសប្រាក់ ២០០០រៀល និង ២០០រៀល គំរូថ្មីជាផ្លូវការ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ​តទៅ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង