សេចក្ដីរាយការណ៍ស្ដីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន លើកទី៤០ និង ៤១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ..

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សេចក្ដីរាយការណ៍ របស់សម្ដេចតេជោ ស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤០ និង ៤១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ..។

ខាងក្រោមនេះ របាយការណ៍ស្ដីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤០-៤១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ..៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង