កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ០៧នាក់ (ក្នុងសហគមន៍ ០៧នាក់)- ជាសះស្បើយ ០៥នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន 137,877 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 134,750 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង