សុន្ទរកថាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន លើកទី៤០-៤១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សុន្ទរកថាទាំងស្រុងរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន លើកទី៤០ និង៤១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង