សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ លើអចលនទ្រព្យនិងដីធ្លី មិនបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពី ការបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ លើអចលនទ្រព្យ និង ដីធ្លី មិនបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ ..។

សូមអាន សេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដូចខាងក្រោម ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង