សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យ នឹងរៀបចំអបអរសាទរទិវា គ្រូបង្រៀនពិភពលោក នៅថ្ងៃទី៥ ខែតុលា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យ បានជូនដំណឹងដល់ សាលារាជធានីភ្នំពេញ ស្ដីពីការរៀបចំពិធីអបអរសាទរ ទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោក នៅថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នាទីលានប្រជាធិបតេយ្យ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង