សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រី នៅប្រាសាទអង្គរ-Equinox Angkor ចន្លោះថ្ងៃទី២១-២៣ ខែកញ្ញា

 

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងទេសចរណ៍ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍ សមរាត្រី នៅប្រាសាទអង្គរ-Equinox Angkor ចន្លោះថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ និងចន្លោះពីម៉ោង០៥:០០នាទី ដល់ម៉ោង ០៧:០០នាទីព្រឹក៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង