ក្រសួងព័ត៌មាន  តម្រូវឱ្យមា្ចស់អង្គភាព អាជីវកម្មវិស័យព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ទាំងអស់ ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងព័ត៌មាន  ចេញសេចក្តីប្រកាស ជម្រាបជូន មា្ចស់អង្គភាពអាជីវកម្មវិស័យព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ទាំងអស់ ស្តីពីសំណើសុំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើអាជីវកម្មលើវិស័យព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍..។

សូមអានសេចក្តីប្រកាស ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ចុះហត្ថលេខាដោយ លោក នេត្រ ភត្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ដូចខាងក្រោម៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង